Bożena Rojewska

Sesje i Komisje 2014

2014-09-29

LIII sesja Rady Miasta-10.09.2014

Sesja miała charakter uroczysty. Dyrektor Muzeum Historii Katowic przedstawił ciekawą historię naszej śląskiej stolicy.

Zostały odsłonięte tablice pamiątkowe z radnymi 5-ciu ostatnich kadencji.

W trakcie sesji zadałam Panu Prezydentowi pytania związane z przebudową ul. Kościuszki.

Kiedy zakończa się prace na skrzyżowaniu ulic Kościuszki/Wojewódzkiej/Kochanowskiego oraz kiedy zostanie przywrócona komunikacja tramwajowa do pętli Brynowskiej.

Oczekuję na odpowiedź pisemną.

Jednocześnie podjęłam temat placu zabaw przy ul. Adamskiego. Przypomniałam, że składałam w tej sprawie interpelację i brałam udział w konsultacjach społecznych, które zostały dobrze zorganizowane. Wyraziłam nadzieję, że w przyszłym roku projekt będzie mógł zostać zrealizowany.

Komisje wrzesień 2014

We wrześniu brałam udział w posiedzeniu Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Miasta.

Prace Komisji Edukacji koncentrowały się na palcówkach oświatowych – jak są przygotowane do nowego roku szkolnego 2014/2015. Jako komisja zgłosiliśmy wnioski do budżetu na przyszły rok.

Na Komisji Rozwoju została podsumowana rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście Katowice. Opiniowaliśmy również wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Bocheńskiego i Żeliwnej w Katowicach.

Zapoznałam się również z projektem rozwiązań zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice - część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej odpływami

LII sesja Rady Miasta 30.07.2014

Jednym z tematów, podjętych na sesji był związany z cenami wody w Katowicach. Spowodował on dyskusję. Niestety moim zdaniem (jak zawsze powtarzam) ceny wody są za wysokie. Za każdym razem jestem przeciwna podwyżką cen wody. Z materiałów jakie otrzymujemy nie wynika aby ceny musiały tak wysoko -z roku na rok- wzrastać.

Na sesji Rady Miasta zapytałam o dwie sprawy:

1/ miejsca do parkowania przy ul. Plebiscytowej. Do niedawna można było tam parkować, jednak ostatnio postawiono znak zakazu parkowania. Zapytałam czy jest to teren miasta i czy istnieje możliwość aby przywrócić parkowanie samochodów.

W odpowiedzi pisemnej poinformowano mnie iż jest to teren nie należący do UM.

2/ prosiłam o uzupełnienie odpowiedzi na moją interpelację w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Strzelców Bytomskich. Jeden z budynków nie został objęty podłączeniem do tej sieci. Udzielona mi do tej pory odpowiedź na interpelację nie wyjaśnia problemu co do konkretów.

Udzielono mi informacji pisemnej. Zainteresowana osoba została poinformowana. Sprawa jest w toku załatwiania

Komisje lipiec 2014

W lipcu brałam udział w posiedzeniu Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Miasta.

Komisja Edukacji dotyczyła m.in. rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, remontów obiektów szkolnych i przedszkolnych. Druga część Komisji była częścią wyjazdową. Mieliśmy okazję zobaczyć wyremontowany Pałac Młodzieży. Sala teatralna, jest bardzo ładnie odrestaurowana, posiada nowoczesne nagłośnienie i oświetlenie. Może pomieścić około 450 osób. Odnowiona została również infrastruktura niezbędna do funkcjonowania obiektu.

Na Komisji Rozwoju omawialiśmy aktualną sytuację demograficzną miasta Katowice i prognozę na lata następne (przyrost naturalny, wskaźnik urodzeń, migracja - przyczyny i kierunki migracji) oraz aktualne dane dotyczące stanu bezrobocia na terenie gminy Katowice.

 LI sesja Rady Miasta 18.06.2014

 Najbardziej kontrowersyjną uchwałą była uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Owsianej w Katowicach. Niestety argumenty Prezydenta nie przekonały mnie, aby glosować za jej przyjęciem. W uzasadnieniu dużo było niedomówień i niejasności.

Przy rozpatrywaniu projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości zabudowanej obiektem gastronomicznym „Patio Park”, zadałam pytanie zwiane z zabezpieczeniem środków na realizację projektu. (vide protokół z Sesji wraz z odpowiedzią).

 Komisje czerwiec 2014

W czerwcu brałam udział w posiedzeniu Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Miasta.

 Komisja Edukacji skoncentrowała się na akcji "Lato w mieście", a także rekrutacji do przedszkoli publicznych. Temat ten co roku budzi duże emocje. Poddano analizie remonty w palcówkach przedszkolnych. Niestety obiekty te są bardzo niedofinansowane.

Jak zwykle poruszyłam temat Przedszkola nr 33 (tzw. Korfanty) remontu muru Pruskiego oraz  nawierzchni placu zabaw dla dzieci. Mam nadzieję, że tematy te się w końcu sfinalizują. Plac zabaw zostanie jesienią wyremontowany.

Głównym tematem na Komisji Rozwoju to przebudowa śródmieścia Katowic, w tym układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej w strefie Rondo-Rynek. Niestety nie jestem zadowolona z podjętych przez Prezydenta decyzji, który znowu upiera się przy wybudowaniu budek dla kwiaciarek oraz budek z małą gastronomią na Placu pomiędzy Zenitem a dawnym Domem Prasy.

Zostanie znowu naruszona przestrzeń i tak już ograniczona.

 L sesja Rady Miasta 28.05.2014r

 Na sesji udzielono prezydentowi absolutorium za wykonanie budżetu 2013r. Wstrzymałam się od głosu ponieważ mam duże wątpliwości co do stopnia wykonania budżetu w poszczególnych działach jak i realizacji zadań.

 Zapytałam o dwie sprawy:

1/ o wywózkę śmieci wielkogabarytowych. Kiedy ta wywózka nastąpi na koszt miasta.

2/ o wymianę rur wodociągowych przy ulicy Biniszkiewicza w Dąbrówce Małej. Czy prace zostaną zakończone zgodnie z planem tj. do końca czerwca br.

W odpowiedzi otrzymałam, że wszystko będzie zgodnie z planem.

 Prace zostały zakończone we wrześniu br.

 Komisje maj 2014

W maju brałam udział w posiedzeniu Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Miasta.

 Głównie Komisja Edukacji skoncentrowała swe prace na funkcjonowaniu szkół specjalnych. Dyrektorzy tych placówek, przedstawili problemy z jakimi się borykają. Główny problem to brak środków finansowych.

Ponownie został podjęty temat powstania klasy IB w III LO im. Adama Mickiewicza.

Komisja Rozwoju Składała się z dwóch części: wyjazdowej i stacjonarnej.

Na części wyjazdowej oglądaliśmy postęp inwestycji w tym na terenach rewitalizowanych.

Część stacjonarna dotyczyła budownictwa mieszkaniowego i biurowego w Katowicach na przykładach obecnie realizowanych obiektów .

 XLIX sesja Rady Miasta, 30. 04. 2014

 Sesja miała charakter sprawozdawczy. Wiele komórek miejskich przedstawiło sprawozdania za ostatni rok działalności.

Podczas sesji zapytałam o teren, który ma być zagospodarowany jako sportowo-rekreacyjny, znajdujący się przy ul. Asnyka, jak zakończyły się przeprowadzone w tej sprawie konsultacje społeczne. Ponadto zapytałam o baseny miejskie, które w majowy weekend będą nieczynne.

 Prezydent Piotr Uszok w sprawie terenu rekreacyjnego przy ul. Asnyka zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi. Co do basenów, Prezydent stwierdził, że w dni wolne od pracy, dyrektorzy szkół nie zawsze chcą brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na basenie.

Stwierdziłam, że sytuacja jest niezrozumiała. Mieszkańcy chcieliby skorzystać z basenów. Szkoda, że nikt nie pomyślał o tym wcześniej i nie zapewnił wymaganych przepisami ratowników.

Zapytałam również o brak toalet na dworcu PKS. W dzisiejszych czasach wydaje się to niedopuszczalne.

Pani Jolanta Kolanko – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach wyjaśniła, że brak toalet na dworcu PKS, to nie sprawa miasta, tylko PKS.

 XLVIII sesja 10 kwietnia 2014r.

 Rozpatrywane były dwa projekty uchwał:

- w sprawie utworzenia na terenie miasta Katowice odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/650/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 listopada 2012r. dot. podziału miasta Katowice na stałe obwody głosowania.

 Komisje kwiecień 2014

W kwietniu brałam udział w posiedzeniu Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Miasta.

 Głównym tematem Komisji Edukacji to analiza wykonania budżetu 2013 roku.

Nie tylko liczby ale i merytoryka budzi w zastrzeżenia.

Komisja Rozwoju otrzymała informacje Prezydenta Miasta Katowice o postępie realizacji inwestycji kluczowych w tym informacja na temat układu drogowego na terenach Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz Siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Zostało poddane analizie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Katowice oraz sprawozdanie z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych w Katowicach w 2013 roku.

Podjęty został również temat zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki –Staszic” – część nr 2 obejmująca przebieg drogi od ul. Sandacza do ul. Niezapominajek oraz zabudowa dolin rzecznych (Mleczna, Bielawka, Malownik Kaskadnik, Bagiennik).

 XLVII sesja Rady Miasta  26.03. 2014r.

 Zapytałam o dwie sprawy:

1/ dot. ulicy Jagiellońskiej, Sienkiewicza i Plebiscytowej. Konkretnie o jadłodajnię i noclegownię dla bezdomnych. W godzinach wydawania posiłków nie można tam swobodnie przejść, gdyż następuje blokada chodnika. Jednocześnie zanieczyszczane są klatki schodowe okolicznych kamienic na czym cierpią mieszkańcy tych lokali. Lokalizacja takiego miejsca w tej części miasta nie jest najlepsza. Może należałoby ją przenieść w inne miejsce.

2/ brak ogrodzenia od torów kolejowych, na wysokości ul. Floriana, Paderewskiego. Stan kładki przeznaczonej do przejścia dla pieszych jest tam w fatalnym stanie. Wzdłuż torów znajduje się wysypisko śmieci. Obecny stan stwarza niebezpieczeństwo dla mieszkańców.

Wiceprezydent Krystyna Siejna przyznała, że lokalizacja noclegowni dla bezdomnych przy ul. Jagiellońskiej nie jest najlepsza. Trudno jednak znaleźć inny budynek z przeznaczeniem na ten cel. Przeniesienie tego typu działalności na obrzeża nie jest właściwe, gdyż miejsce to służy ludziom potrzebującym noclegu i ciepłego posiłku. Nikt nie chce mieć obok siebie takiej działalności. Jest to problem wizerunkowy, ale zarazem trudny społecznie.

W sprawie kładki, Pani Wiceprezydent stwierdziła, że miasto od dłuższego czasu współpracuje z koleją. Udało się podpisać porozumienie o udostępnieniu kładki na ul. Pukowca i zapewne będzie to początek współpracy miasta z koleją. Co do ogrodzenia, to miasto zgłosi problem do PKP.

Jednocześnie zapytałam o moją interpelację w sprawie placu zabaw pomiędzy ul. Adamskiego a Jagiellońską. Kiedy odbędą się konsultacje społeczne ponieważ chcę w nich uczestniczyć.

 Komisje marzec 2014

W marcu brałam udział w posiedzeniu Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Miasta.

 Komisji Edukacji skoncentrowała się na edukacji zawodowej w naszym mieście. Zasadnym byłoby doradztwo zawodowe na etapie wyboru szkoły w gimnazjum. Miasto jednak na ten cel nie przewiduje dofinansowania.

Jak w ubiegłym miesiącu rozpatrywana była sprawa klasy IB otwieranej w III LO, która pozwoli na zdobycie matury międzynarodowej. Duże kontrowersje jak zwykle wzbudziły sprawy finansowania kadry pedagogicznej.

Na Komisji Rozwoju głównym tematem była ilość pozwoleń na budowę, zgłoszeń budowy obiektów, pozwoleń na rozbiórkę, zgłoszeń na wykonanie robót rozbiórkowych i omówienie przeprowadzania tych procedur.

 XLVI sesja Rady Miasta, 26 luty 2014

 Podczas sesji przedstawiona została informacja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Głównym problemem jest hałas i niska emisja.

Dyskutowany był temat polityki rowerowej miasta oraz obiór przedmiotów wielkogabarytowych. Mam nadzieję na szybkie i skuteczne działanie.

 XLV sesja Rady Miasta, 05 luty 2014

Zadałam pytania nawiązując do swoich interpelacji i odpowiedzi na nie w sprawie postoju taksówek przy Dworcu PKP. Miał on zostać uruchomiony w pierwszym kwartale 2014r. Zapytałam czy ten termin zostanie dotrzymany.

Jednocześnie zapytałam o ulicę Pocztową i ulicę Młyńską obecnie mają wystające studzienki kanalizacyjne. Czy będą one jeszcze wyrównane, czy stan obecny pozostanie.

Prezydent Piotr Uszok w odniesieniu do postoju taksówek wyjaśnił, że postępowanie konkurencyjne prowadzi galeria katowicka, która wybierze korporację obsługującą ten teren. Zapytałam dlaczego tylko jedna korporacja taksówkowa zostanie dopuszczona na teren przy Dworcu PKP.

Prezydent Piotr Uszok wyjaśnił, że dla porządku, żeby uniknąć korków w samym centrum miasta.

W sprawie ulicy Młyńskiej i Pocztowej, prace nie są jeszcze zakończone ze względu na warunki atmosferyczne.

Przy rozpatrywaniu projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer profesora Wilibalda Winklera”.

Zwróciłam uwagę, że profesor Wilibald Winkler był Wojewodą Śląskim nie przez okres kadencji, ale niespełna rok. Zapytałam czym konkretnie zasłużył się dla miasta Katowice.

Niestety przy dość długim monologu Pana Radnego Dolinkiewicza nie otrzymałam informacji odnośnie zasług dla Miasta Katowice Pana Profesora.

 Komisje luty 2014

W lutym brałam udział w posiedzeniu Komisji Edukacji oraz Komisji Rozwoju Miasta.

Na Komisji Edukacji podjęłam dyskusję na temat konieczności powstania klasy IB w III LO im. A. Mickiewicza oraz należytego wynagradzania kadry pedagogicznej.

Była również przedstawiona informacja o przeprowadzonych w 2013 roku pracach remontowych w budynkach przedszkoli, szkół oraz pozostałych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Katowice. Jak zwykle główny problem to brak środków finansowych.

Na Komisji Rozwoju omówiono stan planowania przestrzennego w mieście Katowice tj. organizację procesu planowania oraz procent pokrycia powierzchni miasta planami.

« powrót do strony głównej